Joint Venture

Работи за преодоляване на предизвикателствата пред Европейския съюз при социалното изключване.

НАШИТЕ ЦЕЛИ  

Joint Venture има за цел да създаде нов и хибриден модел на сътрудничество между предприемачи в риск от изключване, НПО и бизнес света: компаниите идентифицират възможности за предприемачество и тези бизнес идеи се осъществяват от предприемачи заедно с НПО.

Това е модел, който може да бъде дълготраен и ефективен в цяла Европа и да служи като инструмент за промяна, който може да помогне за борба с риска от маргинализация и безработица.

i

С този проект партньорите изследваха и разбраха ефективността на процеса на инкубация, как се прилага обучението, както и ефективността на идентифицирането на нишови пазари.

 

Създадохме инструмент за промяна насочен към професионалисти, подпомагащи предприемачеството на хора в риск от социално изключване.

Анализирахме курсове по предприемачество на европейско ниво, насочени към подобряване на предприемаческите умения.

Създадохме хибриден модел на сътрудничество между предприемачи в риск от социално изключване и неправителствени организации, подкрепен от бизнес общността.

 

Помогнахме на професионалистите от света на бизнеса да идентифицират възможностите за предприемачество, които да бъдат създадени от смесени екипи от хора в риск от социално изключване и НПО.

l

Създадохме наръчник с 88 добри бизнес практики като примери за работата на НПО сектора с хора в риск от социално изключване.

Разработване на доклад, дефиниращ различни показатели за измерване на социалното въздействие на социалните предприятия.

w

Фокусирани сме върху хората, изправени пред най-големите предизвикателства на икономическата самостоятелност.

1

Ще създадем адаптивно обучение според нуждите на всяка група.

ЗА НАС 

В момента Европейският съюз, както и останалите страни, имат огромен проблем, произтичащ от безработицата и бедността.

Предвижда се, че икономическата трансформация към цифрова система ще затрудни още повече достъпа до пазара на труда. Една успешна система за увеличаване на възможностите за работа ще увеличи бизнес дейностите, особено за хората, които са изложени на риск от социално изключване и тези, които имат ниски умения и знания, за да създадат свои собствени компании.

Joint Venture утвърди този хибриден модел на сътрудничество между предприемачи и НПО чрез идентифициране на добри практики, създаване на съдържание за обучение и чрез инкубация на 9 съвместни бизнес инициативи (един предприемач в риск от маргинализация заедно с НПО). Това е модел, който може да се превърне във валиден инструмент за промяна за всички специалисти в европейските социални предприятия, които работят с лица в риск от социално и икономическо изключване.

 

ПРОЕКТА

JOINT VENTURE обединява партньори с богат опит по темите на проекта. Проектът надгражда дейностите, извършвани в рамките на проект  Language Interpreter Training as a Springboard to Work (LITSSW), финансиран по програма LLP Leonardo TOI през 2012 г. и признат от Европейската комисия като успешен пример в областта на намаляването на езиковите комуникационни бариери.

JOINT VENTURE има за основна цел да преодолее предизвикателствата, пред които е изправен ЕС по отношение на социалното изключване, като даде възможност на хората в риск да създават своите възможности за заетост колективно с НПО сектора, който традиционно подкрепя групи в риск.

Joint Venture е насочен към:

 

  • Предприемачи: 9 ще бъдат пряко ангажирани в проекта, но много повече ще се възползват от инструментите, които ще бъдат разработени.
  • Социални организации: 9 НПО ще работят и ще валидират инструментите, ще участват в обучението, но всички служители от избраните НПО ще се възползват от резултатите от проекта.
  • Бизнес професионалисти: Ще бъдат установени контакти със 100 професионалисти от бизнес сектора, шест от тях ще бъдат пряко ангажирани в осигуряването на обучение за НПО и в ролята на ментори.
  • Публична администрация: целта е да се повлияе на начина, по който ПА подкрепя социалните субекти; благодарение на новите инструменти, които ще получат, за да създадат по-ефективен път за смекчаване на социалното изключване.

 

РЕЗУЛТАТИ  

  • Инкубационната програма: изследване и развитие на учебното съдържание за социално предприемачество на ниво ЕС, но адаптирано към ограниченията на обучението на смесени екипи.
  • Книга, съдържаща 88 успешни истории за бизнес проекти на НПО с хора в риск за валидиране на методологията: инкубиране на 9 екипа с представители на НПО сектора и лица в риск от изключване, подкрепени от компании и професионалисти от света на бизнеса.
  • Методология за измерване на социалното въздействие: ще бъдат изследвани, анализирани и приложени различни показатели за измерване на социалното въздействие, за да се намерят по-ефективните за нуждите на проекта.
IO4 | Оценка на методологията за оценка на въздействието

IO4 | Оценка на методологията за оценка на въздействието

В рамките на проекта Joint Venture е разработена нова методология за измерване на социалното въздействие на социалните предприятия. За тази цел беше извършен анализ на съществуващите методи за измерване и новата методология беше тествана с инкубирани социални...

IO3 | Утвърждаване на методологията за инкубиране

IO3 | Утвърждаване на методологията за инкубиране

Инкубационната програма беше в основата на процеса на валидиране. Нейната основна цел беше да се подберат предприемачи, изложени на риск от социално изключване, и да се проведе обучение за валидиране на техните идеи за социално предприемачество въз основа на местните...

IO3 | Модули за обучение

IO3 | Модули за обучение

Инкубационната програма беше в основата на процеса на валидиране. Нейната основна цел беше да се подберат предприемачи, изложени на риск от социално изключване, и да се проведе обучение за валидиране на техните идеи за социално предприемачество въз основа на местните...

IO2 | Успешни истории

IO2 | Успешни истории

В книгата "Успешни истории" откриваме иновативно ръководство, анализиращо най-добрите проекти между социалните организации и света на бизнеса. В него ще намерите: Представяне Консорциум Успешни истории 10 Европейски проекта Анализ на успешни истории Каталог: Успешни...

IO1 | Бизнес Hавигатор

IO1 | Бизнес Hавигатор

В Joint Venture работихме през последните месеци по два бизнес наръчника. В първия ще намерите основните цели и изводи от първия интелектуален продукт. за Joint Venture - Дизайнът на адаптираната програма за инкубация. В него ще намерите: Проектът и Партньори...

 

ДА ПОГОВОРИМ